Vilkårene for anvendelse af STIL's data accepteres ved enhver brug af data, uanset om brugeren selv har hentet dataene via uddannelsesstatistik eller via API'et. Hvis brugeren anvender STIL's data har brugeren yderligere accepteret de brugsbetingelser, som fremgår nedenfor for brug af STIL's API til hentning af data.

Vilkårene er underlagt dansk ret og dansk værneting, og enhver tvist mellem brugeren og STIL, som måtte opstå i forbindelse med disse brugsvilkår, herunder tvister vedrørende brugsvilkårenes eksistens eller gyldighed, skal løses i overensstemmelse hermed.

Eventuelle tvister mellem brugeren og STIL skal først søges løst i mindelighed mellem parterne. Kan en tvist ikke løses i mindelighed, afgøres den ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Dataene

Gennem STIL's API udbydes en lang række forskellige data relateret til uddannelsessektoren. Dataene er indsamlet på en lang række forskellige måder, og både indsamlingen og behandlingen kan være udført af 3. part. Anvendelsen af data skal ske under hensyntagen til, at de kan være fejlbehæftede.

Data i STIL’s databaser kan ændre sig over tid, f.eks. hvis der identificeres fejlbehæftede data, og de pågældende databaser derfor bliver repopuleret.

Brug af data

STIL giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit kan:

- kopieres, distribueres og offentliggøres

- sammensættes med andet materiale

- bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at STIL godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Brugeren skal sikre, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Data med STIL som datakilde må ikke ændres, men må gerne indgå som input i videre databehandling.

STIL’s data opdateres regelmæssigt, og det er brugerens eget ansvar at sikre anvendelse af opdaterede data.

Hentning af data

For at anvende STIL’s API til hentning af data skal man oprette sig som bruger.

Ved anvendelse af STIL’s data til udvikling af applikationer til mobile enheder, skal kontinuerlig opdatering af applikationen med data via STIL's API undgås. Applikationer til mobile enheder må ikke opdatere med data via STIL's API’er, når applikationen ikke er i brug.

STIL’s API er placeret på en platform, som er designet til at kunne understøtte mange brugere på samme tid. Der forventes samtidig hurtige svartider. Dog deler du STIL’s API’er med mange andre brugere, og der kan således opleves variationer i responstid og kapacitet.

STIL's API er som udgangspunkt designet til at være tilgængelige 24/7, og STIL bestræber sig på at opfylde denne tilgængelighed til enhver tid. STIL forbeholder sig ret til at have service vinduer til vedligeholdelse, men søger at begrænse dette til et absolut minimum.

STIL forbeholder sig retten til at opstille nærmere betingelser for ”fair use” (dvs. normal og rimelig brug) af STIL’s data service, herunder forbeholder STIL sig ret til at justere båndbredden for individuelle brugere såfremt disse belaster STIL’s services i uforholdsmæssig høj grad.

STIL forbeholder sig ret til at suspendere en brugers API nøgle ved brud på disse vilkår.

Kildeangivelse

Når data anvendes, skal brugeren på et rimeligt og synligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:

- Hvis data anvendes i rå, citeret eller genkendelig form i tekst- eller grafiske produkter: ”Kilde: Uddannelsesstatistik.dk”.

- Hvis data anvendes som input i videre databehandling: ”Baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk og efterfølgende bearbejdet”.

- Sikre, at ”Uddannelsesstatistik.dk” fremgår som kilde på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden.

- Tidspunkt, hvor data er hentet hos STIL.

Rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og STIL har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data eller som følge af nedbrud på distributionsplatformen.

STIL garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data, og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor samt for brug af API’et.